Poziom inflacji a wartość pieniądza – co zrobić, aby nie stracić?

Co to jest inflacja? To wzrost cen w gospodarce narodowej, który powoduje obniżenie siły nabywczej pieniądza. Skutki inflacji widać nie tylko w trakcie zwykłych zakupów, ale też w innych sytuacjach, inflacja bowiem przyczynia się do wzrostu cen wielu produktów, m.in.: żywności, paliwa, prądu oraz opłat za mieszkanie. Utrzymywanie się tej tendencji przez dłuższy czas niekorzystnie wpływa na gospodarkę, a także na nasze portfele i oszczędności – zwłaszcza te odkładane do tak zwanej skarpety. Dowiedz się, co zrobić, aby nie stracić przez wzrost inflacji.

Zmniejszające się świnki skarbonki jako symbol skutków inflacji

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie wyróżniamy rodzaje inflacji,
  • jaka jest prognoza inflacji,
  • jak zabezpieczyć się przed utratą wartości pieniądza.

Wzrost inflacji i spadek wartości pieniądza prowadzą do utraty zaufania wobec waluty krajowej. Skutkiem tego jest ucieczka w inne formy inwestowania pieniędzy niż odkładanie ich na rachunku bankowym. W takim wypadku często wybiera się coś, co jest wartością dość stałą, czyli np. złoto lub nieruchomości. Jak więc uchronić się przed skutkami inflacji, jeśli masz zamiar ulokować swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych? Podpowiadamy!

Co to jest inflacja? Rodzaje inflacji

Zjawisko inflacji można skategoryzować po pierwsze ze względu na przyczyny inflacji, a po drugie ze względu na tempo jej wzrostu. Do tej pierwszej kategorii zalicza się:

  • inflację popytową – przyczyną jej powstania jest nadmierna podaż pieniądza na rynku,
  • inflację kosztową – spowodowana jest wzrostem kosztów produkcji takich, jak: wzrost cen surowców naturalnych, produktów, półproduktów, wzrost kosztów pracy,
  • inflację strukturalną – wynika ze zmian strukturalnych w gospodarce, na które producenci nie są w stanie szybko zareagować.

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu, czyli poziom inflacji, wyróżnia się:

  • inflację pełzającą – tempo wzrostu cen w skali roku nie przekracza kilku procent (do 5%); nie wywołuje znaczących zmian w gospodarce,
  • inflację kroczącą – dynamika wzrostu cen w skali roku wynosi ok. 5-10%; może stanowić sygnał ostrzegawczy,
  • inflację galopującą – powyżej 15% w ujęciu rocznym; stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki, następuje spadek zaufania do pieniądza,
  • hiperinflację – tempo wzrostu przekracza nawet 50% w skali miesiąca; często dochodzi do załamania gospodarczego.

Poziom inflacji – jak wygląda prognoza w Polsce na najbliższe lata?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja rośnie szybciej, niż zakładano – we wrześniu 2021 r. wyniosła już 5,9%. Obecnie mamy do czynienia z gwałtownie rosnącymi cenami. Głównym powodem tak wysokiej inflacji są znaczące podwyżki cen paliw, gazu oraz energii elektrycznej, które dotykają nie tylko gospodarki, ale też każdego obywatela.

Według wielu ekonomistów inflacja w Polsce będzie dalej rosnąć i w końcu roku może być już na poziomie 6,5-7%. Ich zdaniem nie można liczyć na istotny spadek inflacji w 2022 r.  z powodu dalszego wzrostu cen surowców, a także rosnących kosztów pracy z powodu presji wzrostu płac i podniesienia ponownie poziomu płacy minimalnej. Prognozują, że w przyszłym roku wyniesie średnio ok. 4,5%, czyli o 1 punkt procentowy więcej niż górny limit dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego w Polsce, który jest wskazywany przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ponieważ wysoka inflacja najprawdopodobniej zostanie z nami na dłużej, należy się zastanawiać, jak zabezpieczyć nasz oszczędności.

Przeczytaj także: Budżet domowy pod kontrolą

Utrata wartości pieniądza – ochrona oszczędności przed inflacją. Jak zabezpieczyć oszczędności?

W dobie wysokiej inflacji tradycyjne formy pomnażania funduszy, jak np. lokata bankowa czy konto oszczędnościowe, mogą nie przynieść oczekiwanych zysków. Dlatego warto pomyśleć nad poszukaniem bardziej rentownych sposobów ulokowania swoich oszczędności. Jednym ze sposobów może być skorzystanie z oferty funduszy inwestycyjnych. Musimy jednak pamiętać, że tam, gdzie pojawia się szansa na wysokie zyski, występuje też ryzyko utraty części, a czasami nawet całości zainwestowanych pieniędzy. Dlatego warto pomyśleć o dywersyfikacji swoich funduszy.

Interesującym sposobem wydaje się zestawienie pewnego zysku, czyli lokaty bankowej, z funduszem inwestycyjnym (z poziomem ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować).

Po czasie wynikającym z oferty lokaty, pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami, można wypłacić lub zdecydować się na odnowienie lokaty na kolejny okres z oprocentowaniem obowiązującym dla standardowych lokat 3-miesięcznych. Z kolei inwestycja w fundusz jest bezterminowa i może trwać latami. Podejmując decyzję o zakupie jednostek funduszu należy zawsze mieć świadomość istnienia ryzyka związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji. Wiąże się to z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych pieniędzy czy możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych funduszy. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Ryzyko inwestycyjne może się jednak opłacić w czasach spadającej wartościpieniądza spowodowanejrosnącą inflacją.

Przeczytaj także: Czy istnieje najlepszy sposób na oszczędzanie pieniędzy? Sprawdź plusy i minusy różnych metod odkładania gotówki

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych sposobach na oszczędzanie pieniędzy, które mogą Ci pomóc zachować swoje finanse, nawet mimo rosnącej inflacji, przeczytaj nasz e-poradnik!

Dodaj komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe. Nie opublikujemy Twojego adresu e-mail.